Modlitwy do Bł. Jana Pawła II

MODLITWA KARDYNAŁA ANGELO COMASTRI

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!
Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, 
aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.
Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba,
którą Bóg zapalił na ziemi.

Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.
Módl się za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.
Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.

 

MODLITWY DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

I.
Boże w Trójcy Przenajświętszy dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel mi, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą łaski ..................................... (wymienić), o którą pokornie proszę. Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.... .


II.
Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za to, że dał Kościołowi Ciebie jako Papieża Jana Pawła II. Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.
Dziękuję Ci Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.
Dziękuję Ci , Ojcze, za to, że w swojej osobie ukazywałeś nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu i oddalonych od Boga i Kościoła.
Dziękuję Ci za nauczanie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz za wskazania jak to powołanie zrealizować.
Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę. Wypraszaj mi światło i dar rady w życiowych wątpliwościach, a siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczynia się
do budowania w naszej Ojczyźnie królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen.


NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Dzień 1
Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna.
Z ufnością Cię proszę, abyś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Błogosławionego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i nam pozwolił cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, 
o którą z ufnością Cię błagam.


Dzień 2
Boże i Ojcze, przed Kościołem obecnego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcią Go naśladować i doznać cudu obfitego połowu.
Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń Błogosławionego Papieża Jana Pawła II świętym patronem nowej ewangelizacji i ukaż go w chwale ołtarzy, a mnie przez jego przyczynę obdarz łaską…,
o którą pokornie Cię proszę.


Dzień 3
Boże i Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami. Eucharystia jest bramą nieba, które otwiera się na ziemi.
Niech „Amen”, które wypowiadają wierni wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi ich do czujnej i pokornej służby braciom potrzebującym.

Bądź uwielbiony świetlanym przykładem tej miłości ukazanym przez Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, a skoro w Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem zbawionych w niebie, ukaż Go nam w gronie świętych, a za jego pośrednictwem daj mi łaskę…, o którą z ufnością Cię błagam.

Dzień 4
Boże i Ojcze, Ty jesteś Miłością i pierwszy nas pokochałeś. Twój Syn dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę o miłości, pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens własnego istnienia.
Proszę Cię, aby Błogosławiony Papież Jan Paweł II, niestrudzony obrońca godności człowieka, dobry pasterz, poszukujący dusz zagubionych w bezładzie życia i pogrążonych w beznadziei, został ukazany w chwale świętych, a mnie za jego wstawiennictwem
użycz łaski…, o którą pokornie Cię proszę.


Dzień 5
Boże i Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny. Otoczony miłością Dziewiczej Matki Maryi i opieką wiernego Józefa, uświęcił On swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę.
Powierzam Ci moją rodzinę i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowia, troska o młodych i proszę, abyś Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, naszego Ojca, obdarzył chwałą świętych,
mnie zaś przez niego umocnił łaską…, o którą z ufnością Cię proszę.


Dzień 6
Boże i Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie Słowiańskiego Papieża wielkiego orędownika naszej Ojczyzny, Polski. Jego wołanie spod Giewontu: „Sursum corda! W górę serca!” wciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa.
Ufnie zwracam się do Ciebie, abyś napełnił nas radością przez wyniesienie do chwały świętych Błogosławionego Papieża Jana Pawła II i przez ten dar utwierdził nasz Naród w chrześcijańskim optymizmie, a mnie udzielił łaski…, o którą z pokorą Cię błagam.

Dzień 7
Boże i Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje drogi. Młodzież ma w Twoim Synu Mistrza, który uczy ją, jak cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, jak odkryć własne powołanie, aby skutecznie budować cywilizację miłości.
Modlę się do Ciebie za młodzież, by nie dała się zniewolić ślepym pożądaniem i okłamać fałszywą miłością.
Niech Błogosławiony Jan Paweł II, który młodych szukał i z wzajemnością ukochał, będzie w gronie świętych ich wzorem i patronem,
a dla mnie za Jego przyczyną pokornie proszę o łaskę…


Dzień 8
Boże i Ojcze, Ty możesz ze zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cierpienie chcesz uczynić drogą prowadzącą do Ciebie.
Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając mu nowy sens, wprowadził je
w porządek miłości.

W imię tej Miłości, która zdolna była podjąć cierpienie bez winy, przedstawiam Ci prośbę o wyniesienie do chwały świętych Błogosławionego Jana Pawła II, który służąc ludowi Bożemu, naznaczony został stygmatem męczeństwa,
a mnie obdarz przez jego wstawienictwo łaską…, o którą Cię proszę.


Dzień 9
Boże i Ojcze, Maryja, Matka Twego Syna, słyszy naszą modlitwę i zawierzenie: „Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”.

Niech będą Ci dzięki za Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, całkowicie oddanego Maryi, wiernie i do końca pełniącego misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały, przyjmij owoce jego życia i posługi, daj mu w niebie koronę świętych pasterzy, a mnie za jego wstawiennictwem wesprzyj swoją łaską…, o którą Cię błagam.


LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II

Do prywatnego odmawiania

Kyrie eleison – Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle,
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu świętych i błogosławionych,
Następco Piotra i sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu nowej ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i wychowawco młodzieży,
Dobry samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii, sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II
i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, 12 kwietnia 2011 roku.


O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…
z nadzieją, że Twój sługa papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.
Amen.

Za zgodą władzy kościelnej kard. Agostino Vallini, wikariusza generalnego Benedykta XVI dla diecezji rzymskiej.


ORACJA MSZALNA ZE WSPOMNIENIA BŁ. JANA PAWŁA II (22 października)

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.


BŁOGOSŁAWIONY JANIE PAWLE II

Jako następca św. Piotra uczyłeś, że „nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na siostry i braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności
i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie”.
Prosimy Cię, byś nam wyprosił u Boga bogatego w miłość i miłosierdzie łaskę powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bożego
przez szczere nawrócenie, wierność Dobrej Nowinie o zbawieniu, Kościołowi oraz Krzyżowi Chrystusowemu.
Prowadź nas drogami Dekalogu, Ewangelii i wieczernikowego przykazania miłości.
Ucz nas trudnej, ukrzyżowanej, ale pięknej miłości, że bardziej warto „być” niż „mieć”.
Dzieciom wskazuj drogę do pełnego rozwoju i świętości. Uproś u Boga, by dzieci poczęte były kochane przez rodziców i mogły się szczęśliwie narodzić. Młodym przypominaj, że choćby inni od nich nie wymagali, oni muszą od siebie wymagać, gdyż są przyszłością rodziny, narodu i Kościoła.
Uproś małżonkom wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej oraz wytrwanie w miłości do końca. Charyzmat bycia świętym ojcem i świętą matką.
Prezbiterom, sługom Słowa Bożego i Świętych Sakramentów – wybłagaj cnotę wierności powołaniu, ducha prawdziwej pobożności, pokory, ascezy, pracowitości, ofiarności, miłowania Boga i Kościoła oraz powierzonych wiernych – nie tylko słowem, ale czynami bogatymi w miłość i poświęcenie bez reszty.
Chorym wybłagaj zdrowie i moc do dźwigania krzyża.
Niech przez twoje wstawiennictwo Duch Święty nieustannie przychodzi i odnawia oblicze ziemi, także polskiej ziemi, byśmy nie lękali się wprowadzić Chrystusa w nasze osobiste życie, do naszych rodzin i miejsc pracy.
Naucz nas adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii, który przemienia serce człowieka. Prowadź nas drogami ewangelicznej prawdy i miłości do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Autor: ks. Jan Piwowarczyk

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, nr 807/2011, bp Jan Szkodoń.


W INTENCJI RODZIN

Do prywatnego odmawiania

Błogosławiony Janie Pawle II, wstawiaj się za małżonkami i ich rodzinami, aby były wspólnotami życia i miłości.
Niech ich miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa będzie mocniejsza od wszelkich przeżywanych słabości i kryzysów.
Wstawiaj się za młodym pokoleniem, aby znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Błogosławiony Janie Pawle II strzeż nasze rodziny i pozwól im doświadczać w codziennym życiu „pięknej miłości”,
w której obecna jest moc Chrystusa-Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata. Amen.

 

KOCHANY OJCZE ŚWIĘTY!

Do prywatnego odmawiania

Błogosławiony Janie Pawle II
prosimy cię
prowadź nas do Jezusa.
Prowadź nas do Jego miłości
i naucz nas na nią odpowiadać.
Prosimy cię Ojcze Święty
pokaż nam jak przestać żyć dla siebie
a zacząć bezinteresownie żyć dla innych.
Naucz nas być darem
dla Boga i bliźnich,
a bliźnich odbierać
jako dar.
Naucz nas kochać ludzi.
Naucz nas miłości, przebaczenia i służby.
Uczyń nas apostołami
pokoju, miłości i pojednania.
Wyjednaj nam moc i odwagę
świadczenia o Jezusie i Jego miłości.
Wyjednaj nam łaskę stworzenia pięknych rodzin
i wspieraj te, które przeżywają trudności.
Uproś nam łaskę trwania przy Chrystusie
w czystości serca i umysłu.
Prowadź tych, którzy idą przez życie samotnie.
Ty bądź im przyjacielem i przewodnikiem.
Wyjednaj nam łaskę modlitwy
i moc znoszenia cierpienia.
Naucz nas mądrej i cierpliwej starości.
Doprowadź nas do domu Ojca w niebie.
Czekaj tam na nas!
Módl się za nami.
Amen.

Autor: o. Jan Góra OP


MODLITWA W PODRÓŻY

Do prywatnego odmawiania

Apostole Chrystusa
i Boży Pielgrzymie,
który dla Ewangelii
wielokrotnie przemierzyłeś cały świat
i ucałowałeś ziemię w tylu miejscach
prowadź nas przez życie.
Prowadź nas do Boga,
do Chrystusa.
Naucz docierać do ludzi, których mijamy.
Niech się nie tułamy po bezdrożach.
Naucz nas mądrego pielgrzymowania przez życie.
Daj siłę, aby nie dać się nikomu sprowokować,
ale zawsze zachować siebie.
Niech nasze życie będzie drogą do domu Ojca.
Na wszystkich jego etapach
pozwól nam zawsze wracać do domu.
Błogosławiony Janie Pawle
nasz przewodniku i Ojcze.
Przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

o. Jan Góra OP

 

O WYTRWANIE W WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Do prywatnego odmawiania

Kochany Ojcze Święty, Janie Pawle II (…)
odnów w nas łaskę miłości małżeńskiej.
Daj nam łaskę przyjaźni
na późne lata naszego życia.
Każdego dnia moja żona staje się coraz starsza.
Ja również się starzeję.
Daj nam łaskę przyjaźni,
abyśmy się sobą nie znudzili,
ani nie zniecierpliwili,
ale zawsze za sobą tęsknili
i pragnęli budować jedność
zadaną nam w sakramencie małżeństwa.
Niech w przemijającym kształcie życia tutaj na ziemi
zbudujemy wieczność
z Tobą w niebie
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

o. Jan Góra OP

 Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo