Historia Parafii

Dzieje Marianowa są związane z losami Pomorza, które od Mieszka I należy do Polski.

Królowie polscy Piastowie podpisywali się zawsze jako królowie Polski i Pomorza, z których rodu pochodzą również obecni książęta pomorscy, pisze historyk pomorski - Kantzow.

Ściślej związał Pomorze z Polską Bolesław Krzywousty. Zaprosił on na Pomorze św. Ottona, biskupa diecezji Bamberg, byłego kapelana dworu króla Władysława Hermana, swego nauczyciela i przyjaciela, dobrze znającego mowę i obyczaj Polski. Św. Otton nawrócił Pomorze na wiarę chrześcijańską w czasie dwu podróży misyjnych w latach 1124 - 1128. Ziemie pyrzycka i stargardzka przyjęły chrześcijaństwo w czerwcu 1124 roku.

Najstarszym na terenie ówczesnej parafii Marianowo był kościół św. Jana Ewangelisty we wsi Dzwonowo.

W roku Pańskim 1248 powstał na obszarze należącym do Dzwonowa nad „Pięknym Strumieniem” klasztor i kościół w Marianowie. Właściwym założycielem jest książe pomorski Barnim I Dobry. Dnia 2 listopada 1248 roku w mieście Pyrzyce wydał on akt fundacyjny. W klasztorze osadzono żeński zakon cysterek. Klasztor, to w owych czasach nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także ognisko kultury, oświaty i postępu. Klasztor w Marianowie obejmował działalnością obszary po Chociwel, Kamienny Most, Ińsko, Krzemień, Mielno, Dobrzany, Kępno, Suchań, Gogolewo.

„Piękny Srumień” zaczęto nazywać „Rivulus Sanctae Mariae” - „Rzeczka Świętej Maryi” - stąd nazwa miejscowości.

Jak wielką wagę do tego klasztoru przywiązywali władcy Pomorza, wynika z faktu, że książe Warcisław III, stryj Barnima I, dał na pierwszą ksienię klasztoru jedyne swe dziecię - Córkę Barbarę. Matka Barbary - Zofia, urodziła się w Gnieźnie. Jako ojca Zofii należy uważać Mieszka III Starego, który miał pięciu synów i sześć córek. Trzy z nich wydał za książąt pomorskich. Barbara rządziła klasztorem do roku 1300 - przeszło 50 lat.

Klasztor i kościół zbudowane jak w Kołbaczu, spłonęły w roku 1549 wraz z archiwum klasztornym. Odbudowane w mniejszych rozmiarach w roku 1551 przetrwały do dziś.

Po wielkim rozkwicie duchowym i materialnym, niszczące napady brandenburskie zubożyły kraj, wzrosły wpływy Niemiec, które poparła rewolucja. Gwałtem wypędzono księży, zabierano kościoły katolikom. W 1530 roku uszedł do Marianowa ostatni proboszcz parafii Chociwel. Odprawiał on nabożeństwa w Wiechowie i Sulinie. Zmarł w 1535 roku.

W tymże roku w czasie żniw, na sejmie w Trzebiatowie pod nieobecność przedstawicieli wsi uchwalono głosami Niemiec, w większości z miast, wprowadzenie reformacji Lutra. Protestów wsi nie uwzględniono. W 1536 roku zmarł ostatni rzymskokatolicki proboszcz parafii Marianowo - Achim z Mielęcina Mielęciński. Po jego śmierci niemieccy protestanci siłą zajęli kościół i klasztor. Zakonnice rozpędzono. Założono instytut wychowawczy dla córek szlachty.

Żyła tu Sydonia z rodziny pomorskiej Borków. Sąd protestancki skazał ją za rzekome czary i rzucenie klątwy na ród Gryfitów, za wiarołomstwo narzeczonego Ernesta Ludwika Gryfity. Ród Gryfitów miał zginąć bezpotomnie. Sydonia wydziedziczona z rodzinnych Strzmieli, opuszczona przez wszystkich, ale nie załamana, została skazana na przymusowe przebywanie w Marianowie. Była na owe czasy kobietą wybitną i wielką znawczynią ziół leczniczych. Sydonia została ścięta w Szczecinie na „Kruczym Kamieniu”, a zwłoki jej spalono na stosie 19 sierpnia 1620 roku.

W 1637 roku wzniecony przez wojska szwedzkie pożar strawił część zabudowań klasztornych. Data widniejąca na jednej z belek stropu kościoła 1690 - informuje o remoncie kościoła. W 1892 roku  dobudowano nową ceglaną wieżę wraz z zachodnią ścianą szczytową. W 1910 roku dokonano naprawy lica zewnętrznego elewacji kościoła wraz z przemurowaniem obramowań okiennych i portali. W latach 1927 - 1930 żyły w Marianowie trzy rodziny katolickie, jedna rodzina żydowska, a pozostałe rodziny były wyznania protestanckiego.

W czasie II wojny światowej kościół i klasztor zostały w 50% zniszczone i ograbione. Od czasu gdy Kościół katolicki wraz z Polską znów powrócił na Pomorze Zachodnie opiekę duszpasterską w parafii Marianowo sprawują  Księża Chrystusowcy:
         • Ks. Proboszcz Czesław Czartoryski TChr.  1948 - 1950
         • Ks. Proboszcz Edward Wowra TChr. 1950 - 1975
         • Ks. Proboszcz Tadeusz Cechowski TChr. 1975 - 1981
         • Ks. Proboszcz Marian Nowak TChr. 1981 - 1990
         • Ks. Proboszcz Kazimierz Kotlarz TChr. 1990 - 1993
         • Ks. Proboszcz Jan Dziduch TChr. 1993

Zaraz po wojnie w 1945 roku Marianowo należało do parafii Chociwel. Kościół został poświęcony 15 sierpnia 1945 roku. Poświęcenia tego dokonał ksiądz Wiktor Szczęsny. Dopiero w maju 1948 roku Marianowo stało się samodzielną parafią.

Pierwszym proboszczem parafii Marianowo w latach 1948 - 1950 był ksiądz Czesław Czartoryski TChr.

16 maja 1950 roku odbyło się pierwsze w parafii Marianowo Bierzmowanie, którego 538 osobom udzielił Ksiądz Biskup Niemira.

Od dnia 1 września 1950 roku proboszczem parafii został ksiądz Edward Wowra TChr. W tym czasie parafia obejmowała szesnaście miejscowości: Marianowo, Wiechowo, Czarnkowo, Trąbki, Dzwonowo, Gogolewo, Dalewo, Pęzino, Trzebiatów, Krzywnicę, Rokicie, Nową Dąbrowę, Starą Dąbrowę, Golino, Barzkowice i Kępno. W tym czasie na terenie parafii czynne kościoły znajdowały się w ośmiu miejscowościach w: Starej Dąbrowie, Nowej Dąbrowie, Krzywnicy, Dzwonowie, Gogolewie, Pęzinie, Golinie i Marianowie. W czterech kolejnych miejscowościach w: Trzebiatowie, Barzkowicach, Czarnkowie i Wiechowie kościoły były nieczynne. Parafia liczyła wówczas ok. 4500 osób. Część z nich, to grekokatolicy i kilkanaście osób „Świadków Jehowy”.

W tym czasie lekcje religii odbywały się w szkole: dwa dni w Marianowie, a po jednym dniu w: Pęzinie, Gogolewie, Starej Dąbrowie, Krzywnicy, Dzwonowie i Golinie. Było tak do dnia 12 lutego 1951 roku, kiedy to kierownictwo szkoły w Marianowie wypowiedziało zezwolenie na nauczanie religii w salach szkolnych. Od tego czasu nauka religii odbywała się w kościołach. Katechizację prowadził wówczas ksiądz proboszcz. W roku 1951 w katechizacji dzieci pomagała pani Kazimiera Kozłowska.

W roku 1952, według spisu kolędowego, parafia liczyła 3710 osób. Od tego roku w parafialnej katechizacji pomagała pani Bronisława Skobyłka.

W roku 1953 trwały remonty i umeblowanie kościołów. W sześciu z nich erygowano Drogę Krzyżową. Dnia 28 czerwca w kościele filialnym w Pęzinie ks. proboszcz poświęcił, umieszczoną w głównym ołtarzu, figurę Matki Bożej Wniebowziętej.
 
W kwietniu 1955 roku największą troską proboszcza było zachowanie przed rozbiórką kościołów filialnych w Czarnkowie i w Wiechowie. Kościół w Czarnkowie udało się ochronić. Jednak kościół w Wiechowie został ograbiony i rozebrany.
        
W dniu 10 czerwca 1956 roku w kościele parafialnym w Marianowie z rąk Ordynariusza Księdza Infułata mgr Zygmunta Szelążka 452 osoby przyjęły Sakrament Bierzmowania. W październiku, po prawie rocznej pracy, została ukończona budowa głównego ołtarza w kościele parafialnym w Marianowie na cześć Bogarodzicy Dziewicy. Poświęcenia ołtarza w dniu 28 pażdziernika dokonał ks. Jan Kaluta TChr.

W roku 1957 nastąpił podział parafii. Na terenie parafii Marianowo powstały dwie nowe, samodzielne parafie: W Starej Dąbrowie i w Pęzinie. W dniu 5 stycznia 1957 roku Towarzystwo Chrystusowe przysłało do nowo utworzonych parafii dwóch księży: ks. Bogdana Szczepanowskiego TChr. dla Starej Dąbrowy i ks. Bernarda Biskupskiego TChr. dla Pęzina. Parafia Marianowo od tego czasu obejmowała sześć miejscowości: Marianowo, Wiechowo, Czarnkowo, Barzkowice, Dzwonowo i Trąbki. W sierpniu do posługi duszpasterskiej przysłano dwóch księży: ks. Bogdana Śmiglaka TChr. i ks. Tadeusza Długopolskiego TChr. W tym miesiącu do kościoła zakupiona została nowa monstrancja.

W dniach od 22 lutego do 2 marca 1958 roku w parafii zostały przeprowadzone misje przez ojców dominikanów: o. Józefa Burda i o. Jerzego Bajorskiego. W kwietniu w Dzwonowie postawiono przydrożny krzyż, a w grudniu zakupiono pancerne tabernakulum i nową Drogę Krzyżową.

Od 21 lutego do 1 marca 1959 roku odbyło się odnowienie misji pod kierownictwem o. Józefa Burdy. W dniu 22 marca w Dzwonowie nastąpiło poświęcenie się rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na pamiątkę tego wydarzenia zakupiono dla kościoła figurę NSPJ. Z okazji Wielkiej Nowenny na Tysiąclecie Chrztu Polski w Trąbkach postawiono kapliczkę Matki Bożej, gdzie w maju mieszkańcy miejscowości zaczęli gromadzić się na nabożeństwa majowe. W roku tym parafia liczyła 2219 osób.

 W dniu 20 lutego 1960 roku do parafii przybył ks. Czesław Pawlak TChr. W pażdzierniku został ukończony remont wieży na kościele w Marianowie.

 W roku 1961 na parafii został sam ks. proboszcz Edward Wowra TChr. W nowym roku szkolnym pracę katechetyczną rozpoczęła pani Emilia Miazek.

 W lutym 1962 roku w kościele parafialnym trwały prace nad naprawą i kompletowaniem głosów w organach. Dnia 4 maja Matka Boża Częstochowska w kopi obrazu nawiedziła parafię. Wielkie przeżycia religijne, trwające całą dobę, poprzedziły rekolekcje. Przedłużeniem tego wydarzenia była wędrówka obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po rodzinach całej parafii. W dniu 11 listopada młodzież z parafii, w liczbie 315 osób, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa dr Jerzego Stroby.

W roku 1963 została zrobiona na zamówienie balustrada do kościoła w Marianowie.
 W roku 1964 do parafii przybył nowy wikariusz - ks. Jan Nowiński TChr., który w Dzwonowie zbudował salkę katechetyczną.

 W dniu 3 maja 1965 roku ks. proboszcz Edward Wowra TChr. obchodzi 25-lecie swego kapłaństwa. W tym samym roku zostało odnowione wnętrze kościoła w Marianowie i zakupiona Droga Krzyżowa. W ostatnią niedzielę sierpnia wikariusz ks. Jan Nowiński TChr. pożegnał się z parafią, a jego miejsce w parafii zajął ks. Władysław Sławek TChr.

W dniu 23 sierpnia 1966 roku parafia przeżywała swój odpust, w którym uczestniczył Ksiądz Biskup Wilhelm Pluta Ordynariusz diecezji. Dzień ten jest również dniem przyjęcia przez grupę dzieci Wczesnej Komunii św. Również w sierpniu tego roku zostają zakupione dwa nowe konfesjonały do kościoła w Marianowie.

W dniach od 29 kwietnia do 14 maja 1967 roku w parafii odbyły się misje prowadzone przez ojców redemptorystów: o. Alfonsa Mazura i o. Władysława Kantor. Dnia 2 czerwca odbyła się wizytacja parafii przeprowadzona przez przełożonych generalnych Towarzystwa Chrystusowego: Ojca Generała Jgnacego Posadzego i Księdza Bronisława Bryję. W tym też roku do parafii przybył nowy wikariusz ks. Wisław Stojaczyk TChr.

         W maju 1968 roku ojcowie redemptoryści - o. Franciszek Szumski i o. Jan Grochala odnowili misje w parafii.
         W 1969 roku została odremontowana pękająca i grożąca zawaleniem wieża na kościele w Dzwonowie.
         W roku 1970 rozpoczęły  się w parafii katechezy młodzieżowe. Dnia 5 kwietnia 450 osób z rąk Księdza Biskupa Jerzego Stroby przyjęło Sakrament Bierzmowania. Tego samego dnia parafia świętowała także jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. proboszcza, Edwarda Wowry TChr., ks. wikariusza Wisława Stojaczyka TChr. i ks. Szyperskiego TChr..
        
W maju 1971 roku została pokryta blachą cynkową wieża na kościele w Marianowie. Dnia 21 września wizytacja Ksiądz Biskup Wilhelm Pluta przeprowadził wizytację parafii.

Dnia 1 stycznia 1972 roku dekretem Księdza Biskupa miejscowość Sulino zostało przyłączone do parafii Marianowo. W dniu 15 czerwca z parafii odszedł ks. wikariusz Wisław Stojaczyk TChr. W lipcu wybielono kościół w Marianowie, a w Dzwonowie zbudowano zakrystię i parkan przy kościele. We wrześniu do parafii przybył nowy wikariusz ks. Jan Kisiela TChr. W tym roku parafia liczyła ok. 3000 mieszkańców.

W dniu 3 czerwca 1973 roku parafianie świętowali 25-lecie utworzenia parafii. Dnia 23 września została poświęcona nowa salka katechetyczna w Marianowie.

W dniu 17 października 1974 roku 255 osób z parafii przjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Jana Gałeckiego.

Od maja 1975 roku rozpoczęły się prace przy odbudowie kościoła w Sulinie. Zakupiona została figura Matki Bożej, którą umieszczono na pomniku przed odbudowującym się kościołem.

Do parafii Marianowo w dniu 1 września 1975 roku przybywa nowy proboszcz ks. Tadeusz Cechowski TChr. Ks. Edward Wowra TChr. został w parafii jako rezydent. Odszedł z parafii 15 marca 1976 roku po 25 latach probostwa.

W dniach od 26 do 27 września 1976 roku odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii, którą przeprowadził Ordynariusz Ksiądz Biskup dr Jerzy Stroba. Dnia 26 listopada ksiądz biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 59 osobom, a 12 grudnia poświęcił odbudowywany, choć jeszcze nie ukończony kościół filialny w Sulinie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika.

 W lipcu 1977 roku wyremontowany został dach na kościele w Marianowie.

W dniu 10 maja 1980 roku 112 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania. Safarzem tego Sakramentu był Ksiądz Biskup Jan Gałecki. Dnia 15 grudnia odszedł z parafii ks. wikariusz Edward Sopala TChr., a na jego miejsce do parafii przybył ks. Marian Nowak TChr.

W sierpniu 1981 roku po siedmioletniej pracy w parafii odszedł ks. proboszcz Tadeusz Cechowski TChr.

W dniu 1 września 1981 roku obowiązki proboszcza w parafii Marianowo objął ks. Marian Nowak TChr. Wikariuszem w parafii został mianowany ks. Tadeusz Ziółkowski TChr. Dnia 11 października parafia przeżywała wizytację kanoniczną, której przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek. W czasie wizytacji 110 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Tydzień później Ksiądz Biskup wizytował kościoły filialne.

W lutym 1982 roku dach na kościele filialnym w Czarnkowie został pokryty blachą ocynk. Do kościoła zostały zakupione nowe ławki i konfesjonał. W marcu został przełożony dach na kościele filialnym w Dzwonowie. Na początku lipca pomalowana została wieża, kopuła i krzyż, a także założona nowa instalacja elektryczna w kościele parafialnym. W dniu 1 sierpnia 1982 roku nowym wikariuszem w parafii został ks. Tadeusz Świątkowski TChr. W katechizacji w tym roku szkolnym pomagała pani Bogusława Kałka. W październiku w kościele w Marianowie został oczyszczony i otynkowany krużganek, a 24 tego miesiąca ks. proboszcz poświęcił nowe nagłośnienie i trzy duże, mosiężne żyrandole. W listopadzie do kościoła filialnego w Sulinie został zakupiony nowy konfesjonał, a komitet kościelny zamontował na murze przed kościołem żelazne ogrodzenie. W grudniu w kościele filialnym w Dzwonowie zostało zamontowane nowe nagłośnienie. W tym samym miesiącu w Marianowie, za wiedzą Kurii Biskupiej w Szczecinie, staraniem pani mgr Krystyny Losse konserwatora wojewódzkiego, pod czujną opieką ks. infułata Romana Kostynowicza - diecezjalnego konserwatora, został przekazany gdańskim PKZ-tom zabytkowy pentaptyk, predella oraz dwa obrazy (Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie).

W roku 1983 do parafii Marianowo została przyłączona jeszcze jedna miejscowość - Golino. W lutym, od odbijania tynków ze ścian, rozpoczęto renowację kościoła w Marianowie. W maju rozpoczęty został kolejny etap prac - wymiana stropu. Strop został zakonserwowany ksylamitem żeglarskim, pokostem i farbą. Na belkach pozostawiono dawne napisy w języku łacińskim i niemieckim. Na dwóch belkach wyryto napis: „Remont kościoła w 1982 roku ku czci NMP Królowej Polski. II pielgrzymka papieża - Polaka Jana Pawła II do Ojczyzny”. Dnia 12 czerwca parafia przeżywała odpust ku czci  Niepokalanego Serca NMP i zarazem jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Mariana Nowaka TChr. W sierpniu zostały ukończone prace przy wymianie stropu w kościele. We wrześniu do parafii przyszedł nowy wikariusz ks. Stefan Ochalski TChr. W dniu 3 października rozpoczyna się bardzo ważny i trudny etap prac w kościele w Marianowie - czyszczenie cegieł. Bierzmowanie w tym roku odbyło się 13 listopada w kościele stacyjnym w Stargardzie Szczecińskim. Tego dnia 106 osób z parafii Marianowo przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Jana Gałeckiego. 
 
Na początku roku 1984 parafia liczyła 3242 osoby. Od lutego do kwietnia trwały prace i wyposażenie plebanii. W czerwcu ukończone zostały fundamenty pod nową zakrystię przy kościele w Marianowie. W dniu 8 lipca ukończone zostały prace regotyzacyjne wnętrza kościoła. W sierpniu trwały prace przy budowie zakrystii i przeróbce prezbiterium. Dnia 9 listopada z gdańskich PKZ-ów został przywieziony odnowiony zabytkowy pentaptyk z 1546 roku. Umieszczony został w miejscu, gdzie znajdował się za czasów niemieckich - w prezbiterium, jako tło ołtarza celebry. Ołtarz z figurą Matki Najświętszej, który znajdował się w prezbiterium został, po konsultacji z Kurią Biskupią i panią konserwator, ustawiony w bocznej wnęce, tj. w poprzednim miejscu pentaptyku. Ukończona została budowa zakrystii i założone zostały nowe okna - witraże. Dnia 4 grudnia parafia przeżywała wizytację zakonną, którą przeprowadził Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Bucholc.

W dniu 22 stycznia 1985 roku zostaje oddana do konserwacji w szczecińskich PKZ-ach zabytkowa ambona. Dnia 14 kwietnia parafia przeżywała wielką uroczystość poświęcenia odnowionego maryjnego kościoła i nowowybudowanej zakrystii. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Majdański. W dniu 16 kwietnia poświęcenia nowej salki - zakrystii w Dzwonowie dokonał Generał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Ks. Edward Szymanek. W lipcu rozpoczęto remont zabytkowych murów otaczających posesję kościoła w Marianowie. Naprawiono wsporniki wzmacniające mury kościoła. Do parafii przybył nowy wikariusz ks. Jerzy Słowiński TChr. W sierpniu w Golinie przeprowadzono remont wieży kościelnej i ustawiono mur otaczający posesję kościoła. W Dzwonowie przeprowadzono remont stropu kościelnego. W październiku wymalowano kościół w Barzkowicach, zakupiono nowe ławki i zrobiono chór w kościele. W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu grzebalnym w Marianowie został poświęcony nowy, duży, metalowy krzyż, a także dom pogrzebowy wybudowany przez gminę. Do kościołów w Czarnkowie i Golinie zakupiono metalowe, pancerne tabernakula.

W dniu 24 kwietnia 1986 roku w kościele parafialnym w Marianowie Ksiądz Biskup Jan Gałecki udzielił 121 osobom Sakramentu Bierzmowania. Do konserwacji w PKZ-ach w Szczecinie został oddany tryptyk. W Golinie został przełożony dach na kościele. Dnia 20 czerwca z parafii odszedł ks. wikariusz Jerzy Słowiński TChr., a 1 sierpnia jego miejsce zajął ks. Tadeusz Rusnak TChr. W dniach od 18 do 19 października Ksiądz Biskup Jan Gałecki przeprowadził wizytację parafii. W protokóle powizytacyjnym zapisano: Parafia Marianowo posiada 6 kościołów (1 parafialny i 5 filialnych), liczy 3244 mieszkańców w tym 897 rodzin. Marianowo liczy 975 mieszkańców (274 rodziny) - kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najswiętszej Maryi Panny. Dzwonowo liczy 527 mieszkańców (156 rodzin) - kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Sulino liczy 441 mieszkańców (105 rodzin) - kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Barzkowice liczą 584 mieszkańców (149 rodzin) - kościół pod wezwaniem Ap. Piotra i Pawła. Golino liczy 97 mieszkańców (28 rodzin) - kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Łask. Czarnkowo liczy 148 mieszkańców (47 rodzin) - kościół pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Wiechowo liczy 270 mieszkańców (70 rodzin) - ruiny kościoła nie przekazane parafii. Trąbki liczą 202 mieszkańców (68 rodzin) - bez kościoła.
 
Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Majdańskiego nastąpił podział parafii. Dekret wszedł w życie 31 grudnia 1986 roku. Przy parafii Marianowo pozostały miejscowości: Marianowo, Wiechowo i Czarnkowo (1385 osób). Nowa parafia Barzkowice obejmowała: Barzkowice, Golino, Sulino i Brudzewice (od parafii Krąpiel). Dzwonowo i Trąbki zostały przydzielone do nowej parafii Gogolewo. Ponieważ ksiądz biskup nie mianował administratorów na nowo utworzone parafie, dlatego opiekę duszpasterską nad utworzoną parafią Barzkowice oraz Trąbkami i Dzwonowem sprawowali kapłani z parafii Marianowo. Nowa parafia Barzkowice liczyła 1650 mieszkańców.

W dniu 1 września 1987 roku z parafii odszedł ks. wikariusz Tadeusz Rusnak TChr., a jego miejsce zajął ks. Mariusz Makowski TChr. W tym roku szkolnym w katechizacji pomagała pani Barbara Adamczyk. W Czarnkowie została pomalowana wieża i dach na kościele. W dniu 29 listopada w kościele filialnym w Sulinie została poświęcona nowa monstrancja zakupiona staraniem parafian. W adwencie rozpoczęło się nawiedzenie rodzin w parafii przez obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

W dniach od 24 do 26 marca 1988 roku, w kościele parafialnym w Marianowie, trwał montaż odrestaurowanej zabytkowej ambony. Kościół ten został przez księdza biskupa wyznaczony na kościół stacyjny dla wędrującej po diecezji figury Matki Bożej Fatimskiej. Nawiedzenie miało miejsce w dniach od 18 do 20 maja 1988 roku. Wydarzenie to zgromadziło w świątyni parafialnej wielu wiernych. Przybyło wielu pielgrzymów z sąsiednich parafii wraz ze swoimi duszpasterzami. Zaraz po wyjeździe figury MB Fatimskiej, młodzież z parafii, w liczbie 132 osób, przyjęła Sakrament Bierzmowania. Safarzem był, obecny podczas nawiedzenia, Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek. W czerwcu został przeprowadzony remont rynien i dachu na kościele i plebanii. W miesiącach sierpniu i wrześniu został ułożony nowy chodnik i zrobiony żelazny płot z ofiar parafian. W dniu 2 października została poświęcona, ufundowana przez parafianina i zamontowana na bramie wejściowej na plac kościelny, figura Matki Bożej Fatimskiej. Dnia 8 grudnia została poświęcona pozłacana korona dla figury Matki Bożej umieszczonej nad głównym ołtarzem.

W 1989 roku w Sulinie został ufundowany i poświęcony obraz patrona kościoła - św. Stanisława Biskupa. Na plebanii został przeprowadzony remont kuchni i korytarza. W niedzielę 21 maja Marianowo przeżyło wielką uroczystość maryjną - rocznicę nawiedzenia parafii przez MB Fatimską, która była połączona z odpustem parafialnym. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup  Stanisław Stefanek poświęcił nową, rzaźbioną w drzewie figurę Matki Bożej - ufundowaną przez parafian, jako wotum wdzięczności. W Marianowie pomalowano wieżę kościoła, a w Brudzewicach przeprowadzono remont wnętrza kościoła: malowanie i nowa posadzka - nad pracami czuwał ks. wikariusz Mariusz Makowski TChr. W lipcu nowy wikariusz ks. Julian Kaczówka TChr. zajął miejsce swego poprzednika ks. Mariusza Makowskiego TChr. W sierpniu przeprowadzono remont salki katechetycznej w Marianowie. W nowym roku szkolnym katechizację klasy zerowej prowadziła pani Agnieszka Chełstowska. We wrześniu rozpoczęto prace elewacyjne plebanii - odbijanie starych tynków i nakładanie nowych.

W styczniu 1990 roku w Wiechowie, od uroczystego poświęcenia krzyża i ustawienia go na placu kościelnym, rozpoczęły się prace przy uporządkowaniu placu pod odbudowę kościoła. W tym czasie trwały jeszcze starania o przekazanie tego terenu na rzecz parafii. W dniu 19 maja parafia przeżywa uroczystość Bierzmowania. Tego dnia 129 osób przyjęło ten Sakrament z rąk Księdza Biskupa Mariana Kruszyłowicza. Dnia 29 czerwca do parafii przybył neoprezbiter ks. Mirosław Michalczewski TChr., aby objąć obowiązki wikariusza. Dnia 16 lipca , po dwóch latach oczekiwania, w parafiach Barzkowice i Gogolewo objęli swoje obowiązki nowo mianowani proboszczowie. Z dniem 31 lipca ks. proboszcz Marian Nowak TChr. ukończył swoją dziewięcioletnią kadencję w parafii Marianowo. Razem z nim z parafii odeszli również księża wikarzy: ks. Julian Kaczówka TChr. i ks. Mirosław Michalczewski TChr.

Dnia 1 sierpnia 1990 roku obowiązki proboszcza parafii Marianowo objął ks. Kazimierz Kotlarz TChr. W dniu  13 sierpnia rozpoczęły się w parafii nabożeństwa fatimskie. W niedzielę 19 sierpnia ks. proboszcz wskrzesił liturgiczne nabożeństwo Kościoła - nieszpory niedzielne, a 22 sierpnia rozpoczęły się cośrodowe nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy. Od 1 września katecheza znów powraca do szkoły. Jako katechetka, pracę w szkole podstawowej w Marianowie, podejmuje pani Agnieszka Chełstowska. Dnia 23 września została powołana do życia  apostolska grupa Pomocników Matki Kościoła. Dnia 7 października wspólnota parafialna świętowała 50-lecie kapłaństwa ks. Edwarda Wowry TChr. Połowę, bo 25 lat swego kapłaństwa, spędził jako proboszcz w parafii Marianowo. W dniu 14 października ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej pt. „W naszej rodzinie”. Podczas Mszy św. odpustowej w dniu 8 grudnia Ks. Superior Ryszard Bucholc TChr. poświęcił krzyże, które po Mszy św. dzieci z rodzicami, a także inni parafianie zawiesili w salach lekcyjnych w szkole w Marianowie.

W dniach od 13 do 15 marca 1991 roku odbyły się pierwsze rekolekcje dla dzieci szkolnych. Od soboty 3 maja rozpoczęły się w parafii Apele Maryjne. Od 7 czerwca rozpoczęła swe istnienie w parafii Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dniach od 28 lipca do 4 sierpnia odbywały się misje święte przed Uroczystością Nawiedzenia parafii przez wędrującą w kopi cudownego obrazu Matkę Bożą. Podczas misji słowo Boże głosili: ks. Józef Milewski i ks. Bogdan Sosnowski. Maryja nawiedziła parafię w dniach od 5 do 6 sierpnia. Razem z parafią to wydarzenie przeżywał Ksiądz Biskup Jan Gałecki. W dniu 30 września komitet budowy kościoła w Wiechowie odebrał projekt od architekta - pana Augustyna. W dniu 5 października Ksiądz Biskup Marian Kruszyłowicz wizytował parafię. Tego dnia Sakrament Bierzmowania przyjęła 46 osobowa grupa młodzieży. 

Dnia 2 lutego została zakupiona do kościoła w Marianowie figura Matki Bożej Fatimskiej. W Niedzielę Palmową - 5 kwietnia - odbyła się pierwsza Pokutna Droga Krzyżowa z Marianowa do Wiechowa. W dniu 26 kwietnia poświęcony został kamień węgielny pod budujący się kociół w Wiechowie. Dnia 12 maja Ksiądz Biskup Jan Gałecki poświęcił figurę MB Fatimskiej. W dniu 26 sierpnia parafia przeżywała Dzień Dziękczynienia za Nawiedzenie. 

W dniu 21 marca 1993 roku rozpoczęły się rekolekcje trzeźwościowe w parafii. Przeprowadził je o. Krzysztof z zakonu OO. Kapucynów z Zakroczymia. W dniu 25 czerwca ks. proboszcz Kazimierz Kotlarz TChr. odchodzi z parafii.

Od dnia 30 czerwca 1993 roku obowiązki proboszcza w parafii Marianowo objął ks. Jan Dziduch TChr. W lipcu pan Jan Macholak wicedyrektor Archiwum w Szczecinie zredagował folder - reklamówkę na temat zespołu poklasztornego, który pomoże zdobyć fundusze na wymianę przeciekającego dachu na kościele w Marianowie. W drugiej połowie lipca, w budującym się kościele w Wiechowie, zrobiono strop z desek, chór i wylano posadzkę. W dniu 13 sierpnia, na kolejnym Fatimskim Dniu Modlitwy, parafia gościła pięćdziesięcioosobową pielgrzymkę z Płot. Przybyli wraz ze swym duszpasterzem - ks. Zbigniewem Kutnikiem TChr. Dnia 7 sierpnia zmarł wieloletni proboszcz parafii Marianowo ks. Edward Wowra TChr. Jego pogrzeb odbył się w Stargardzie Szcz. w dniu 11 sierpnia. Uczestniczyli w nim także parafianie z Marianowa wraz z ks. proboszczem. W sierpniu zostały otynkowane ściany w kościele w Wiechowie. W połowie września został wydany folder o kościele parafialnym. Od września zostały wprowadzone Msze św. dla dzieci (w III niedzielę m-ca), przed każdą Mszą św. modlitwa różańcowa w intencji parafii, a w piątki koronka do Miłosierdzia Bożego. W I Czwartek m-ca rozpoczynają się Msze św. dla ministrantów i ich rodzin. W dniu 5 października rozpoczął się remont dachu na kościele w Marianowie - wymiana desek i krycie blachą miedzianą. W tym samym czasie trwały prace przy porządkowaniu placu przykościelnego, aby w przyszłości mógł być tam trawnik z alejkami i mogła stanąć figura św. Józefa Opiekuna Kościoła świętego. W listopadzie nadal trwały starania o zgromadzenie funduszy na pokrycie dachu (w różnych firmach, u byłych mieszkańców Marianowa obecnie mieszkających w Niemczech). Wsparcie finansowe uzyskane z Urzędu Ministrów ds. wyznań pozwoliło pokryć blachą miedzianą wieżę, zakrystię i wierzchołki pilastrów, a niektóre fragmenty zewnętrznych murów otynkować i wybielić emulsją. W dniu 16 grudnia został ukończony w całości dach na kościele w Marianowie, czyli dach samego kościoła, wieża kościelna i zakrystia. 
 
W maju 1994 roku zostało wprowadzone w I Sobotę m-ca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W dniu 11 maja Ksiądz Biskup Jan Gałecki 41 osobowej grupie młodzieży udzielił Sakramentu Bierzmowania, a po udzieleniu sakramentu poświęcił plac i figurę św. Józefa. Dnia 12 maja wieczorem rozpoczął się kolejny Fatimski Dzień Modlitwy. Każdego misiąca (od maja do października - 12 i 13 dnia miesiąca) w kościele liczniej gromadzą się parafianie i przybyli pielgrzymi, aby modlić się o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. W maju w kościele filialnym w Wiechowie została położona posadzka i zakupiono kinkiety. W dniu 3 lipca 1994 roku odbyła się w parafii wielka uroczystość. Tego dnia w Wiechowie o godz.12.00 Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki dokonał poświęcenia nowowybu-dowanego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W uroczystościach wzięli udział także: Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bernard Kołodziej, Ekonom Generalny ks. Józef Milewski, księża chrystusowcy z Niemiec i Ukrainy, księża z dekanatu, a także wcześniejsi proboszczowie parafii Marianowo. W listopadzie w kościele filialnym w Czarnkowie została położona posadzka. 

Pod koniec czerwca 1995 roku został ukończony remont organów  w kościele w Marianowie. W ostatni (w tym roku) Fatimski Dzień Modlitwy - 13 października - odbyła się uroczystość 50-lecia Parafii. Mszę św. odprawił Ksiądz Biskup Jan Gałecki. Obecny był także Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks.Tadeusz Winnicki oraz księża z dekanatu i innych parafii prowadzonych przez księży chrystusowców. Po Mszy św. ulicami Marianowa wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Po procesji Ksiądz Biskup poświęcił odnowioną zakrystię (położono posadzkę, pomalowano ściany i zrobiono nowe meble).

W lutym 1996 roku zostały zrobione nowe ławki do kościoła w Czarnkowie. W sierpniu zostały odnowione i pozłocone monstrancja i kustodia. W dniu 27 października odbyła się wizytacja, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek. Podczas Mszy św. o godz.12.00 z rąk Księdza Biskupa Sakrament Bierzmowania przyjęły 52 osoby. Podczas Mszy św. w Wiechowie Ksiądz Biskup poświęcił drewnianą figurę Matki Bożej.

Na początku 1997 roku zostały wykonane nowe ławki do kościoła w Wiechowie. W maju po raz kolejny rozpoczęły się, odbywające się w kościele parafialnym od maja do października, Fatimskie Dni Modlitwy. W październiku zawiązał się Społeczny Komitet Obchodów 750-lecia Marianowa. Przewodniczącym Komitetu został Ksiądz Proboszcz Jan Dziduch TChr. W skład Komitetu weszli między innymi: Wójt Gminy Marianowo pan Piotr Dędek i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marianowie pani Krystyna Bugajna. Uroczystości związane z 750-leciem Marianowa mają odbyć się w czerwcu 1998 roku.

16 września 1998 roku rozpoczął się od dawna oczekiwany remont plebanii. W dniach od 7 do 8 września 1999 roku parafia uroczyście obchodziła nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego. W dniu 10 grudnia 1999 roku został zamontowany w kościele filialnym w Wiechowie witraż przedstawiający Osoby Trójcy Świętej. W dniach 19 – 26 marca 2000 roku odbyły się w parafii Misje święte, które głosili Księża Chrystusowcy.


 Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo